Algemene voorwaarden

1. Algemeen:
Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop Lash Artist JC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Lash Artist JC:
Lash Artist JC zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Lash Artist JC zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken:
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak  aan Lash Artist JC melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen. Trainingen dienen minimaal 14 dagen van te voren geannuleerd te worden. Mocht de annulering wel binnen de 14 dagen plaats vinden ben ik genoodzaakt om 40% van het totaalbedrag van de training in rekening te brengen.

4. Betalingen:
Lash Artist JC vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Lash Artist JC vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant en betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

5. Personeel:
Op dit moment is Lash Artist JC een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt.

6. Persoonsgegevens en privacy:
De cliënt voorziet Lash Artist JC vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Lash Artist JC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

7. Geheimhouding:
Lash Artist JC is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lash Artist JC verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid:
Lash Artist JC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lash Artist JC is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Lash Artist JC is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

9. Garantie:
Lash Artist JC geeft de cliënt 1 week (07 dagen) garantie op de behandeling en de producten. De garantie voor wimperextensions vervalt indien:
* De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wimperstudio.
* De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen gewreven.
* De cliënt andere  producten dan door Lash Artist JC geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.
* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers, zoals beschreven in de adviesfolder niet heeft opgevolgd.
* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
* De cliënt make-up / mascara heeft gebruikt op de wimperextensions.

10. Beschadiging en diefstal:
Lash Artist JC heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Lash Artist JC meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten:
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Lash Artist JC. Indien een klacht gegrond is, zal Lash Artist JC de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

12. Behoorlijk gedrag:
Cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lash Artist JC het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.